loader image

Raport de activitate 2019

RAPORT ANUAL

RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată ȋn cadrul Societății Antreprenoriale Studențeşti din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi - SAS TUIASI

 • 1. CONTEXT

  Societatea Antreprenorială Studențească, acronim SAS TUIASI, a fost ȋnființată prin decizia Rectorului nr.1431 din data de 17.07.2017, odată cu constituirea Consiliului executiv al SAS- TUIASI. Societatea Antreprenorială Studențească este o structură fără personalitate juridică, care se subordonează academic Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași şi administrativ Rectorului.

  Motivația existenței Societății Antreprenoriale Studențeşti este susținută de necesitatea formarii competențelor complementare din domeniul antreprenoriatului absolvenților politehnişti ȋn vederea creşterii şanselor de integrare ȋn mediul economic actual şi vizează:

  • sprijinirea, dezvoltarea şi ȋncurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rȃndul studenților şi absolvenților;
  • familiarizarea studenților şi absolvenților cu mediul economic real;
  • asumarea riscului utilizȃnd instrumente specifice managementului riscului;
  • dezvoltarea competențelor necesare unui antreprenor: dinamism, gȃndire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților etc.;
  • promovarea colaborării dintre mediul academic şi mediul economic.

  Din dorința de a asigura o formare competitivă SAS-TUIASI şi-a propus:

  • Sprijinirea promovării ideilor de afaceri ale studenților;
  • Identificarea unor potențiale finanțări;
  • Facilitarea unor sesiuni de training în domeniul antreprenoriatului;
  • Facilitarea unor sesiuni de coaching;
  • Mentorat;
  • Contact între studenți și antreprenori;
  • Ateliere de lucru cu antreprenori de succes;
  • Facilitarea întâlnirilor cu reprezentanții mediului bancar;
  • Identificarea call-urilor de concursuri de idei de afaceri.
 • 2. SISTEMUL DE CONDUCERE

  Structura Consiliului executiv al SAS-TUIASI este formată din:

  4 cadre didactice TUIASI

  • Conf. dr. ing. Cristiana Istrate – Facultatea Textile, Pielărie şi Management Industrial – Președinte SAS-TUIASI;
  • Conf. dr. ing. Alexandru Trandabăț – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată;
  • Şef lucr.dr.ing. Ciprian Cozmanciuc – Facultatea de Construcții şi Instalații;
  • Şef lucr.dr.ing. Gheorghe Pleşu – Facultatea Construcții de Maşini şi Management Industrial.

  3 studenți TUIASI

  • Drd.ing. Andrei Gazea – Facultatea de Construcții şi Instalații;
  • Stud. An IV, Marius Cosmin Tuluceanu – Facultatea de Automatica şi Calculatoare;
  • Stud. An IV, Silviu Popa – Facultatea de Mecanică

  4 reprezentanți ai mediului de afaceri

  • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.;
  • Dr. Valeria Harabagiu – Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni;
  • Ing. Alexandru Bejan – S.C. Resel S.R.L.;
  • Ing. Sorin Popa – S.C. EMS Electra S.RL.
 • 3. OBIECTIVE ŞI PRINCIPIILE SAS TUIASI

  Obiectivul principal al SAS TUIASI este:

  Schimbarea paradigmei “What if” ȋn “What’s next”

  Obiectivele derivate sunt:

  • Sprijinirea și încurajarea spiritului antreprenorial al studenților;
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților;
  • Stimularea abilităților antreprenoriale ale studenților;
  • Conștientizarea studenților cu privire la oportunitățile antreprenoriale în domeniul tehnic și nu numai.

  Principiile care guvernează activitatea desfăşurată in SAS TUIASI, asumate ȋn mod voluntar de către toți cei care au decis să contribuie la activitatea operațională sunt:

  • Respectarea integrității academice;
  • Respectarea programului academic al studenților şi al cadrelor didactice implicate;
  • Asigurarea unui raport echilibrat ȋn formarea competențelor antreprenoriale respectiv a celor tehnice;
  • Încurajarea generării ideilor inovatoare din domeniul tehnic şi a formării echipelor multidisciplinare;
  • Implicarea colaboratorilor externi, din mediul de afaceri, ȋn activitățile desfăşurate (evenimente, traininguri, competiții, etc.).

  Materializarea acestor principii ȋnseamnă printre altele şi:

  • programarea trainingurilor, atelierelor şi workshopurilor doar ȋn primele 12 săptamani de activitate ale fiecărui semestru sȃmb ăta, duminica şi joia la sfȃrşitul programului;
  • selecția tematicii evenimentelor astfel ȋncȃt s ă se acopere aria de interes a studenților de la toate facult ățile (fiecare eveniment va viza studenții de la 3-4 facult ăți din universitate, dar nu se vor impune restricții de acces).

  Centralizatorul activităților realizate ȋn perioada de raportare este prezentat ȋn Anexa 1. De asemenea, activitatea desfăşurată ȋn cadrul Firmei Simulate este prezentată sintetic ȋn Anexa 2 a prezentului raport. Au fost create 3 firme, care au funcționat ȋn cadrul a 3 facultăți (Facultatea de Inginerie Electrică Energetică și Informatică Aplicată, Facultatea Textile Pielărie şi Management Industrial, respectiv Facultatea de Inginerie Chimic ă şi Protecția Mediului) şi au fost efectuate 72 tranzacții (65 naţionale şi 7 internaţionale) înregistrate pe platforma ROCT.

 • 4. SPAȚIILE ŞI DOTAREA SAS TUIASI

  Obiectivul privind activitatea de dotare a spaţiilor existente, s-a materializat ȋn cadrul proiectului FDI-2019-0141 “AS în SAS@tuiasi”, prin amenajarea spaţiului de socializare (interior și exterior) al Hub-ul antreprenorial SMART Up HUB, spațiu de co-working destinat studenților de la toate facult ățile, localizat ȋn str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Corp TEX5.

 • 5. REGULAMENTE

  Ȋn perioada de analiză nu a fost necesară elaborarea unor noi regulamente.

 • 6. PROIECTE

  Competiţie naţională 

  • CNFIS-FDI-2019-0141 – “Antreprenori de succes în SAS TUIASI – AS în SAS@tuiasi” 
  • Perioada de desfășurare: mai – decembrie 2019
  • Director proiect:  Conf.dr.ing. Lidia Gaiginschi, prorector relaţia cu studenţii
  • Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din universitate prin ȋncurajarea antreprenoriatului ȋn domeniul tehnic şi consolidarea rolului SAS-TUIASI, structură ȋn care studenții TUIASI dobândesc competențe complementare celor tehnice, utile ȋn alegerea responsabil ă a carierei de soloprenor, antreprenor sau intraprenor.
  • Valoarea proiectului: 245 300 lei.

  Competiţie internaţională

  •  Stimulating the Entrepreneurial Mindset of students – StartUP GARAGE@TUIASI 
  • Obiectivul proiectului a fost stimularea modului de gandire antreprenorial, ȋncurajarea colaborarii multidisciplinare și formalizarea mecanismului de colaborare ȋntre facultăţi.
  • Perioada de desfășurare: iunie – decembrie 2019
  • Director proiect: Conf.dr.ing.Cristiana Istrate, preşedinte SAS TUIASI Valoarea proiectului: 6440 USD (suma fiind destinată doar cheltuielilor de promovare și organizare a evenimentelor).
  • Finanţator: Romanian-American Foundation ȋn cadrul programului Universitatea Antreprenorială.
 • 7. EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

  Ȋn perioada raportată a fost păstrată practica ȋntȃlnirilor din seria „Despre antreprenoriat din experiența unui antreprenor…” cu participarea unor invitaţi din comunitatea regional ă de afaceri.

  Razvan ALUPOAIE – Creative Project Manager al Creative Wings Romania (15 noiembrie 2018). Răzvan este absolvent al studiilor de licenţ ă şi master al Facult ăţii IEEIA din cadrul Universit ăţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

  Dragoş SILION – Pasionat de AR/VR şi programare, cofounder Werit, Founder InsidAR. (5 aprilie 2019)

  Delian COROAMǍ – antreprenor, speaker și mentor pasionat de cele mai noi tehnologii (în special inteligența artificială) founder WebMagnat. (6 iunie 2019)

  Mirabela MIRON – fondatoarea grupului de firme AVISSO, care oferă servicii de consultanţă în afaceri, voluntar, dar şi finanţator, al cauzelor de responsabilitate socială. (28 noiembrie 2019)

  Dan BERINDE & Mihai CURECHERU (5 decembrie 2019) Dan Berinde este coach certificat international, PCC ICF și trainer acreditat ANC iar Mihai Curecheru founder, CEO al Avetech Design și absolvent al Facultăţii Construcţii de Mașini și Management Industrial din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Ȋn cadrul ȋntȃlnirilor antreprenorii participanţi au ȋmpărtăşit studențiilor din experiența reală de afaceri abordȃndu-se și aspecte legate de finanțarea afacerilor, respectiv instrumentele financiar-bancare oferite tinerilor care doresc sa-și înființeze un start-up.

  INNOVATION DAY a doua ediţie ȋn TUIASI (4 iulie 2019)

  Cadre didactice, studenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai organizaţiilor care susţin dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România, au participat la cea de-a doua ediţie a evenimentului Innovation Day organizat de SAS TUIASI. Tema acestei ediţii a fost multidisciplinaritatea iar obiectivul principal acela de a identifica c ăile de colaborare ȋntre facultăţi pentru realizarea unor lucrări de finalizare a studiilor comune, care s ă raspund ă nevoilor sesizate pe piaţă. La finalul workshop-ului s-au stabilit cȃteva teme de interes, modalitatea de colaborare ȋntre coordonatori, respectiv studenți, grupurile de lucru, produsele selectate pentru etapa pilot.

  MAKEATON StartUP GARAGE@TUIASI (28,29 octombrie 2019)

  Pe parcursul a două zile de lucru intens și interactiv, studenţi, doctoranzi şi cadre didactice din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi și-au antrenat gândirea creativă, una dintre cele mai importante abilități profesionale și personale necesare ȋn viitor, inspirați fiind de facilitatori profesionişti din domeniu. Makeaton – StartUP GARAGE@TUIASI, a fost una dintre activit ăţile proiectului ˮStartUP GARAGE@TUIASIˮ având ca tem ă multidisciplinaritatea iar ca obiectiv principal acela de a identifica c ăile de colaborare ȋntre facult ăţi pentru realizarea unor lucrări de finalizare a studiilor (proiect de licență sau lucrare de disertație) multidisciplinare, care s ă raspund ă unor necesități sesizate pe piaţă.

  Obiectivele secundare ale workshop-ului au fost acelea de a familiariza participanţii cu metodologia Design Thinking şi de a realiza prototipurile ideilor de produse generate ȋn cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului Innovation Day.

  S-a discutat despre nevoile clienţilor, s-au folosit tehnici de stimulare a creativității și lucru în echipă și s-au realizat prototipurile produselor sub coordonarea profesionist ă asigurat ă de c ătre Cristina IROD, Group Account Director şi Alin Claudiu APOSTU, Antreprenor şi Intraprenor, ȋn cadrul unui eveniment organizat ȋn parteneriat cu ”International School for PhD Students and Researchers”.

  TABARA de vară “StartING-Up Camp”, Brașov (22 – 26 iulie 2019)

  Tabăra a fost organizat ă de c ătre SAS TUIASI ȋn cadrul proiectului FDI “Antreprenori de succes în SAS TUIASI” cu susţinerea colegilor din Universitatea Transilvania din Braşov care au facilitat accesul ȋn spaţiul ȋn care s-a desfășurat formarea (Centrul de Cercetare și Inovare).

  Echipa care a livrat programul de instruire a fost formată din: Alin-Claudiu Apostu, coordonator al programului naţional Vreau să fiu Antreprenor, formator acreditat și investitor; Alex Glod, formator cu peste 2500 de participanţi la traininguri și ateliere ȋn 15 ţări din Europa și Asia, cu peste 12.000 de studenţi online care i-au achizitionat cursurile pe Udemy; Andrei Carbelea Startup Office Expert la Rubik Hub, ca invitat. Participanţii, studenţi provenind de la majoritatea facult ăţilor din universitate, au beneficiat de un program de dezvoltare a competențelor şi abilit ăților antreprenoriale prin exemple, coaching și mentorat.

  Programul furnizat a urmărit dobândirea de către viitorii ingineri a competenţelor transversale specifice spiritului antreprenorial şi a ȋmbinat activit ăţile de formare teoretic ă cu cele cu conţinut practic relevant, de exemplu validarea ideilor s-a realizat ȋn cadul discuţiilor cu poteţialii clienţi ȋntr-o deplasare la Râşnov, urm ărind atât dezvoltarea personal ă cât şi a competenţelor de integrare şi lucru ȋn echip ă dar şi familiarizarea cu instrumentele specifice startup-urilor: Ideea Canvas, Business Model Canvas, instrument care permite transpunerea ideii de afacere ȋntr-o form ă vizual ă ca etap ă precedentă elaborării planului de afacere şi care se reg ăsesc ȋn ghidul „Start pentru Start Up!”

 • 8. COMPETIŢII

  Pentru ideile dezvoltate pe parcursul anului, studenţii au avut ocazia s ă primeasc ă feed-back din partea mediului de afaceri ȋn cadrul celor dou ă ediţii a competiţiei START YOUR BUSINESS@TUIASI (decembrie 2018, noiembrie 2019).

  START YOUR BUSINESS@TUIASI I ediţie ȋn TUIASI (7 – 9 decembrie 2018)

  A fost un exercițiu bazat atât pe interacțiunea între participanți și mentori din ecosistemul antreprenorial românesc și internațional (fiecare cu experiență profesională diferită și expertiză în multiple domenii) cât și pe ateliere de lucru (care au abordat tematici diferite: „Cum să susții un Pitch?”, „LeanCanvas”, „Comunicare ȋn Social Media”).

  START YOUR BUSINESS@TUIASI a II-a ediţie ȋn TUIASI

  Pe parcursul desfășurării evenimentului s-a urmărit dezvoltarea conceptelor de afacere ale studenţilor, de la idee pȃnă la materializarea unui prototip, lucrand ȋn echipe complexe formate din antreprenori cu experienţă, mentori, posibili finanţatori și studenţi.

  Au fost organizate workshopuri, sesiuni de training, coaching și mentorat susţinute de 17 formatori, mentori și membri ai juriului selectați dintre reprezentanţi ai mediului de afaceri de pe plan local, naţional și international: Adrian Mironescu (Cofondator Civic Heroes), Alexandra Ungurean (Fondator și Manager Fashion Lab), Bogdan Apostol (CEO Nestor), Cristi Grăunte (Fondator Startup Grind & Civic Heroes), Radu Nechita (CEO Mentor Training), Gabriel Dumitriu (Fondator The Blockchain Buddy), Răzvan Căpățînă (Angel Investor), Alexandru Popescu (Head of Delivery la Younder Cluj), Eliza Căpățînă (CEO Maponia), Smaranda Băluț (PR & communication strategy), Andrei Carabelea (Community Builder & Fondator Asociația Sens Civic), Vlad Gliga (Community builder, Fondator Asociația Comunitatea Noastră, Fondator & CEO ATON), Radu Grigore (Project manager ANAIS Consulting), Ilinca Nicolae (CEO Clinica Pediatrică Anastasia), Radu Mîndru (Leadership & Team effectiveness Coach), Ionuț Amariei (Startup Adviser).

  Evenimentul Start Your Busines@Tuiasi a fost special conceput, structurat și desfășurat pentru a sprijini tinerii participanți în: dezvoltarea unui concept de start-up pe baza unei idei de afacere, exersarea abilităţilor de prezentare, dezvoltarea abilităţilor de a forma și a lucra ȋn echipă, identificarea unor oportunităţi de finanţare și nu ȋn ultimul rȃnd dezvoltarea abilităților antreprenoriale.

  Echipele premiate au fost: Nano efect – Elena Ionela Cherecheș, Marius Ionuț Cherecheș, Atelier creaţie – Frăţilă Andreea, N.O.I. – Călin Andreea Denisa, Cazacu Neli, Ro-Bio – Ababei Andreea, Chetrăriuc Nicolae, Ungureanu Maria, Zaharia Vlad, Săndulache Cristina și Family Construct – Baciu Cristina, Corcodel Ion.

  Company of the Year lansată de către Junior Achievement Romȃnia

  In anul 2019, trei echipe au participat ȋn incubatorul de afaceri al competiţiei Company of the Year:

  CASA 4.0 – studenți Daniel Movilă, Gabriel A. Radu ambii de la Facultatea de Arhitectur ă “G.M. Cantacuzino”, Mihnea Amih ăilesei de la Facultatea de Fizică din cadrul Universit ății “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Gabriel Achite tȃnăr antreprenor, coordonator Conf.dr.ing. Cristiana Istrate;

  FANTASTIC DRESS – studenți Candea Ioana, Tomache Alexandra, Druțu Alexandru, Tiba M ăd ălina tot de la Facultatea Textile Pielărie şi Management Industrial, coordonator Șef lucrări dr. ec. Brîndușa Tudose.

  NSIOS – membri Monica Isciuc şi Dan Matcaș, studenți ai Facult ății Textile Pielărie şi Management Industrial, coordonator Conf.dr.ing. Cristiana Istrate.

  Două din cele trei echipe cu care Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi care s-au inscris in competiție au participat ȋn finală.

 • 9. PREMII

  Ȋn cadrul Galei JA Hall of Fame TUIASI a fost premiată ȋntr-o competiţie lansată ȋn cadrul programului Universitatea Antreprenorială. Derulată cu susținerea Romanian-American Foundation, aceasta prevede acordarea de granturi pentru susținerea proiectelor antreprenoriale pentru profesori și studenți în huburile universitare.

  Gala JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN EDUCAȚIE!® este un eveniment internaţional organizat de către Junior Achievement şi dedicat recunoaşterii contribuţiei profesorilor, elevilor și studenților implicați în programe educaționale naționale și internaționale de tip „learning by doing”, precum și a companiilor și profesioniștilor care încurajează și susțin dezvoltarea legăturii dintre comunitatea academică și cea economică din România.

  La secţiunea studenţi a fost obţinut locul al treilea ȋn cadrul finalei naționale a competiției europene de antreprenoriat JA Company of the Year 2019, cȃştigat de către echipa CASA 4.0.

 • 10. STAGII INTERNSHIP

  • Au fost ȋncheiate acorduri de internship cu firmele Dolinex, Fashion Lab şi Platinum Optic pentru 5 studenţi membri ai echipelor câştig ătoare.
  • S-au asigurat perioade de acces şi mentorat ȋn spaţiile de coworking Rubik Hub şi The Grape, cu durata de 1-3 luni, pentru cele 5 echipe finaliste.
 • 11. PARTENERIATE

  Protocol de colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regional ă Nord-Est (ADR NE) prin Rubik Hub – Direcția de dezvoltare a afacerilor.

 • 12. PROMOVARE

  În activitatea de promovare, cel mai utilizat canal de comunicare a fost contul de Facebook al SAS TUIASI, cel pe care au fost postate toate evenimentele. A fost realizată şi o nouă variantă a site-ului, precum şi a newsletter-ului. Au fost realizate şi câteva intâlniri directe cu studenții ȋn cadrul cărora a fost prezentat conceptul, insuficiente ȋnsă pentru ca un număr rezonabil de mare de studenți s ă fie familiarizați cu obiectivele şi activit ățile desf ăşurate ȋn SAS TUIASI.

 • 13. CONCLUZII

  SAS TUIASI şi SMARTUp HUB sunt operaționale iar planul de activit ăți asumat a fost realizat, ȋn proporție de aproximativ 90% (10% reprezint ă inform ările cu conținut financiar care pot deveni mai frecvente). Se impune intensificarea activit ăților de promovare şi de atragere a fondurilor prin campanii de fundraising.