loader image

SAS-TUIASI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

 1. SCOP ȘI OBIECTIVE

  • Scopul prezentului regulament este:
   • dea stabili principiile și regulile care stau la baza organizării și funcționării Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
   • dea da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
   • de a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
   • de a sprijini auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.
 2. DOMENIUL DE APLICARE

  • Regulamentul se aplică în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru organizarea și desfășurarea activităților Societății Antreprenoriale Studențești.
  • Regulamentul conține principii generale, aspecte privind organizarea și funcționarea  Societății Antreprenoriale Studențești precum și activitățile desfășurate în cadrul acestei entități și este întocmit conform reglementărilor în vigoare.
 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  • Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3262 din data de 16.02.2017 privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, de stat sau particulare din România, emis de Ministerul Educației Naționale în Monitorul Oficial nr. 138 din 23 februarie 2017;
  • Legea educației naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare);
  • HG nr. 26 din 2017 privind funcționarea Ministerului Educației Naționale.
 4. DISPOZIȚII GENERALE

  • Art.1. Societatea Antreprenorială Studențească a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, denumită în continuare SAS-TUIASI, este o structură fără personalitate juridică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art.2. Motivația existenței Societății Antreprenoriale Studențești SAS-TUIASI în cadrul  Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este:
   • a) sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenților și absolvenților;
   • b) familiarizarea studenților și absolvenților cu mediul real economic;
   • c) asumarea riscului utilizând instrumente specifice managementului riscului;
   • d) dezvoltarea competențelor necesare unui antreprenor: dinamism, gândire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților etc.;
   • e) promovarea colaborării dintre mediul academic și mediul economic.
  • Art. 3.  SAS-TUIASI se adresează studenților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași indiferent de programul de studiu sau forma de învățământ, absolvenților universității în primii trei ani de la absolvire cât și studenților veniți la studii în cadrul universității prin programe de mobilități.
 5. CONDUCEREA

  • Art. 4. SAS-TUIASI este condus de Consiliul executiv, organ de conducere aprobat de Senatul universitar al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art. 5.Consiliul executiv al SAS-TUIASI este condus de un președinte, cadru didactic din cadrul universității care face parte din Consiliu, ales prin vot de membrii consiliului și numit prin decizia rectorului.
  • Art. 6. Consiliul executiv al SAS-TUIASI are în componența sa:
   • a) 4 cadre didactice din cadrul Universității Tehice „Gheorghe Asachi” din Iași;
   • b) 4  tutori, reprezentanți ai mediului de afaceri și înscriși în Registrul Antreprenorilor;
   • c) 3 studenți din cadrul Universității Tehice „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art.7. Președintele Consiliului executiv al SAS-TUIASI este numit pe o perioadă de 4 ani, mandatul său începând de la data numirii prin decizia Rectorului Universității Tehice „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art. 8. Președintele Consiliului executiv al SAS-TUIASI prezintă Consiliului de Administrație și Senatului universitar un raport asupra activității anuale, raport ce urmează să fie publicat pe pagina web a univeristății.
  • Art. 9. SAS-TUIASI se subordonează academic Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și administrativ Rectorului.
 6. FUNCȚIONAREA

  • Art. 10. Consiliul executiv al SAS-TUIASI se întrunește lunar în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.
  • Art. 11. Cvorumul Consiliului executiv al SAS-TUIASI este constituit prin îndeplinirea condiției de majoritate simplă a membrilor Consiliului, respectiv prezența a jumătate plus 1 din membrii Consiliului.
  • Art. 12. Deciziile Consiliului executiv al SAS-TUIASI, inclusiv cele asupra planului anual de activități, se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului în condiții de cvorum.
  • Art. 13. Membrii Consiliului executiv al SAS-TUIASI sunt numiți pe o perioadă de 4 ani iar mandatul lor începe de la data aprobării de către Senatul universitar al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art. 14. Mandatul membrilor Consiliului executiv al SAS-TUIASI încetează în următoarele situații:
   • a) demisie;
   • b) prin aplicarea membrilor Consiliului, a oricăror sancțiuni disciplinare ce afectează credibilitatea activităților specifice SAS-TUIASI;
   • c) apariția unei situații de incompatibilitate cu funcția de membru în Consiliul executiv al SAS-TUIASI;
   • d) încetarea de drept a contractului colectiv de muncă sau a statutului care conferă dreptul de a face parte din cadrul Consiliului executiv al SAS-TUIASI conform prevederilor prezentului regulament;
   • e) deces
  • Art. 15. În cazul înaintării demisiei, membrii Consiliului executiv al SAS-TUIASI vor rămâne în funcție până la emiterea deciziei de numire a noilor membri, pentru asigurarea funcționalității Consiliului.
  • Art. 16. SAS-TUIASI poate colabora cu organizațiile studențești legal constituite din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu structurile de alumni, cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră TUIASI, cu autoritățile locale respectiv cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru stabilirea planului anual de activități, îndeplinirea acestuia precum și pentru promovarea activităților și programelor SAS-TUIASI.
  • Art. 17. Planul anual de activități se prezintă Consiliului de Administrație al universității și Senatului universitar de către Președintele Consiliului executiv al SAS-TUIASI, după ce a fost eleborat și avizat de membrii Consiliului executiv. Ulterior, planul anual se va publica pe pagina web a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, la sfârșitul fiecărui an calendaristic.
 7. ACTIVITĂȚI. ATRIBUȚII

  • Art. 18. SAS-TUIASI, prin intermediul Consiliului executiv, are misiunea de a contribui la dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților universității prin următoarele activități și atribuții:
   • a) elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților și absolvenților în realizarea planurilor de afaceri și/sau proiectelor de finanțare, raportat la faptul că posibilitatea sistemului educațional universitar de a produce într-un termen mediu, competențele solicitate de mediul socio-economic este în continuă schimbare;
   • b) organizarea de activități de mentorat pentru studenții și absolvenții care vor să înființeze un start-up;
   • c) încurajarea colaborării mentor-student în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvențila nivelul învățământului superior;
   • d) organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate Consiliului executiv spre evaluare și feedback;
   • e) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte;
   • f) coordonarea activităților tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate și altor entități antreprenoriale din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
 8. PATRIMONIU ȘI FINANȚARE

  • Art. 19. Baza materială necesară desfășurării activităților SAS-TUIASI se asigură de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art. 20. Bugetul necesar desfășurării activităților din cadrul SAS-TUIASI va fi asigurat din:
   • a) bugetul consolidat al universității pe componenta de dezvoltare instituțională;
   • b) atragerea fondurilor nerambursabile;
   • c) alte resurse extrabugetare.
 9. DISPOZIȚII FINALE

  • Art. 21. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare al SAS-TUIASI nu pot fi contrare prevederilor legislative în vigoare.
  • Art. 22. Decizia de modificare al Regulamentului de Organizare și Funcționare al SAS-TUIASI se adoptă cu votul majorității simple a membrilor Consiliului în condiții de cvorum.
  • Art. 23. Regulamentul de Organizare și Funcționare al SAS-TUIASI se aprobă de către Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
  • Art. 24. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin hotărârea Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. ________________________ și intră în vigoare de la data aprobării sale.