loader image

SMARTUp HUB

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE HUB ANTREPRENORIAL SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI - SAS-TUIASI

  1. SCOP ȘI OBIECTIVE

   • Scopul prezentului regulament este:
    • Scopul prezentului regulament este:
    • dea stabili principiile și regulile care stau la baza organizării și funcționării HUB-ului Antreprenorial SMARTUp HUB, structură din cadrul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
    • dea da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
    • de a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
    • sprijini auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.
  2. DOMENIUL DE APLICARE

   • Regulamentul se aplică în cadrul Societății Antreprenoriale Studențeşti a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru organizarea și desfășurarea activităților HUB-ului Atreprenorial.
   • Regulamentul conține principii generale, aspecte privind organizarea și funcționarea  HUB-ului Atreprenorial din Societătea Antreprenorială Studențească precum și activitățile desfășurate în cadrul acestei entități și este întocmit conform reglementărilor în vigoare.
  3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

   • Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3262 din data de 16.02.2017 privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, de stat sau particulare din România, emis de Ministerul Educației Naționale în Monitorul Oficial nr. 138 din 23 februarie 2017;
   • Legea educației naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare);
   • HG nr. 26 din 2017 privind funcționarea Ministerului Educației Naționale.
  4. DISPOZIȚII GENERALE

   • Art.1. Hub-ul Antreprenorial din cadrul Societății Antreprenoriale Studențeşti a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, denumit în continuare SMARTUp HUB, este o structură fără personalitate juridică din cadrul SAS-TUIASI.
   • Art.2. Motivația existenței SMARTUp HUB  în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești SAS-TUIASI este:
    • a) operaţionalizarea unui mini-incubator de afaceri ca spaţiu de coworking pentru echipe multidisciplinare de studenţi;
    • b) Asigurarea unui spaţiu de lucru pentru materializarea ideilor de afaceri;
    • c) sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenților și absolvenților;
    • d) familiarizarea studenților și absolvenților cu mediul real economic in cadrul unor workshop-uri;
    • e) asumarea riscului utilizând instrumente specifice managementului riscului.
    • f) dezvoltarea competențelor necesare unui antreprenor: dinamism, gândire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților, creativitate, lucru în echipe multidisciplinare etc;\
    • g) promovarea colaborării dintre mediul academic și mediul economic.
   • Art. 3.  SMARTUp HUB se adresează studenților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași indiferent de programul de studiu sau forma de învățământ, absolvenților universității în primii trei ani de la absolvire cât și studenților veniți la studii în cadrul universității prin programe de mobilități.
  5. CONDUCEREA

   • Art. 4. SMARTUp HUB se subordonează Consiliului executiv al SAS TUIASI.
   • Art. 5. Președintele Consiliului executiv al SAS-TUIASI este  reprezentant oficial al  SMARTUp HUB.
  6. FUNCȚIONAREA

   • Art. 6. Consiliul executiv al SAS-TUIASI va decide  şi analiza activitatea defăşurată în cadrul SMARTUp HUB în cadrul ședințelor ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.
   • Art. 7.  Programul de funcționare, regulile de acces în spaţiul HUB-ului şi cele  de utiliare a resurselor se va stabili de comun acord cu reprezentaţii studenţilor implicaţi activitatea defăşurată în cadrul SMARTUp HUB şi vor respecta rigorile caracteristice spatiilor din campusul didactic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
   • Art. 8. Activitatea din cadrul SMARTUp HUB-uui va fi gestionată de către un reprezetant al studenţilor.
   • Art. 8. Activitatea din cadrul SMARTUp HUB-uui va fi gestionată de către un reprezetant al studenţilor.
  7. ACTIVITĂȚI. ATRIBUȚII

   • Art. 10. SMARTUp HUB,  are misiunea de a contribui la dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților universității prin următoarele activități și atribuții:
    • a) asigurarea unui spaţiu de coworking pentru echipe multidisciplinare de studenţi;
    • b) elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților și absolvenților în realizarea planurilor de afaceri și/sau proiectelor de finanțare;
    • c)organizarea de activități de mentorat pentru studenții și absolvenții care vor să înființeze un start-up;
    • d)încurajarea colaborării mentor-student în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvențila nivelul învățământului superior;
    • e) încurajarea colaborării mentor-student în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvențila nivelul învățământului superior;
    • f) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte.
  8. PATRIMONIU ȘI FINANȚARE

   • Art. 11. Baza materială necesară desfășurării activităților SAS-TUIASI se asigură de către Universditatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.
   • Art. 12. Bugetul necesar desfășurării activităților din cadrul SMARTUp HUB sunt cele caracteristice SAS-TUIASI va fi asigurat din:
    • a) bugetul consolidat al universității pe componenta de dezvoltare instituțională;
    • b) atragerea fondurilor nerambursabile;
    • c) alte resurse extrabugetare.
  9. DISPOZIȚII FINALE

   • Art. 13. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare al SMARTUp HUB din cadrul SAS-TUIASI nu pot fi contrare prevederilor legislative în vigoare.
   • Art. 14. Decizia de modificare al Regulamentului de Organizare și Funcționare al SMARTUp HUB se adoptă cu votul majorității simple a membrilor Consiliului în condiții de cvorum.
   • Art. 15. Regulamentul de Organizare și Funcționare al SMARTUp HUB se aprobă de către Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
   • Art. 16. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin hotărârea Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. ________________________ și intră în vigoare de la data aprobării sale.